Hobby Zone Sport Cub V2 RTF Plane with Safe Technology